Obchodní podmínky

Platné od 1. 6. 2022

I. Úvod

Jaroslav Neuberger, místem podnikání K silu 48, 267 16 Kuchař, IČO 87531755, dále jen Cestovní agentura (CA) nebo průvodce, poskytuje zejména průvodcovské služby na poznávacích cestách dle nabídky uveřejněné na internetových stránkách spolunasever.cz. Nabídky, resp. služby poskytované CA nejsou zájezdem ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

CA neodpovídá za škody zákazníků způsobené v důsledku neuskutečněné nebo zpožděné poznávací cesty z důvodu vyšší moci (přírodní katastrofy, války, stávky, pandemie), zásahu příslušníků orgánů veřejné moci, havárie, problémy s dopravním prostředkem apod.


II. Objednávky a rezervace

Každý zákazník se může přihlásit k účasti na našich poznávacích cestách, které jsou uvedeny na internetových stránkách spolunasever.cz, a to prostřednictvím závazné přihlášky, kterou zákazník nalezne u popisu každé poznávací cesty. CA si vyhrazuje právo odmítnout závaznou objednávku zákazníka, která neobsahuje správné či úplné údaje o zákazníkovi, jako je zejména jméno, příjmení, telefonní číslo apod., obdobně pak jsou-li uvedené údaje rozporuplné, a to i bez odpovědi zákazníkovi. Učiněním závazné objednávky zákazník souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rámci zákaznického systému CA v souladu s dalšími ustanoveními obsaženými v těchto obchodních podmínkách a rovněž souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Zákazník si může rezervovat účast na poznávací cestě pouze skrze komunikační kanály CA prostřednictvím závazné přihlášky na internetových stránkách spolunasever.cz. V závazné přihlášce je nutné vyplnit osobní údaje, jméno poznávací cesty, počet dospělých osob a počet dětí a případně další údaje požadované CA za účelem realizace poznávací cesty. Pokud má zákazník speciální přání, uvede je ve formuláři pod bodem "speciální požadavky". Průvodce si vyhrazuje právo odmítnout speciální požadavky zákazníka, v případě, že je není schopen realizovat, tím však není dotčena závazná rezervace zákazníka.


III. Smlouva o účasti na poznávací cestě

Smlouva mezi zákazníkem CA a CA je uzavřena v okamžiku přijetí závazné přihlášky CA, o čemž CA zákazníka vyrozumí a zašle zákazníkovi zálohovou fakturu. Zákazník je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených v zálohové faktuře a v případě chyb je zákazník povinen neprodleně kontaktovat. Termíny splatnosti uvedené v zálohové faktuře (faktuře) jsou pro zákazníka závazné.

Zákazník je oprávněn odeslat závaznou objednávku nejpozději 1 týden před termínem konání poznávací cesty. V případě, že zákazník nedodrží nejzazší termín zaslání závazné objednávky nebo neuhradí zálohovou fakturu v termínu splatnosti, může ze strany CA dojít ke zrušení rezervace , resp. odstoupení od smlouvy.

V případě, že se nenaplní kapacita poznávací cesty nebo bude poznávací cesta zrušena ze strany CA. CA o tomto neprodleně informuje zákazníka na jeho emailovou adresu uvedenou v závazné přihlášce. Smlouva o účasti na poznávací cestě (dále také jen jako "smlouva") se tím bez dalšího ruší a zákazníkovi se vrací všechny uhrazené prostředky na účet, ze kterého byly finanční prostředky odeslány, nedojde-li ze strany zákazníka k výběru náhradní poznávací cesty.

V případě, že bude překročena maximální kapacita poznávací cesty, a zákazník odešle závaznou objednávku, CA neprodleně informuje zákazníka na jeho emailovou adresu uvedenou v závazné přihlášce o této skutečnosti a vyhrazuje si právo odmítnout přijetí závazné přihlášky.


IV. Platba

Při zakoupení poznávací cesty více než jeden měsíc před jejím konáním hradí zákazník 50% ceny dané poznávací cesty na základě zálohové faktury a zbývajících 50% ceny (doplatek) hradí zákazník jeden měsíc před odjezdem, případně v hotovosti v místě konání poznávací cesty v hotovosti v českých korunách, ale vždy před začátkem poznávací cesty.

Při zakoupení poznávací cesty méně než jeden měsíc před jejím konáním hradí zákazník cenu poznávací cesty v plné výši dle údajů uvedených v příslušné zálohové faktuře.

Platby zálohy i doplatku ceny poznávací cesty probíhá na účet CA, buď bezhotovostním převodem z účtu zákazníka, nebo složením hotovosti na účet CA na pobočce příslušné banky. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku jejího připsání na účet CA. Po uhrazení celé ceny poznávací cesty CA vystaví fakturu, kterou zákazníkovi zašle elektronicky emailem na adresu uvedenou v závazné přihlášce. V případě, že zákazník doplatek uhradí v místě konání poznávací cesty, vyhrazuje si Průvodce právo zaslat zákazníkovi fakturu až po dokončení poznávací cesty.


V. Doklady k cestě

Zákazník je na pasové, vízové, zdravotní a jiné podmínky potřebné k vycestování do zvolené destinace upozorněn vždy před objednáním poznávací cesty odkazem na webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky. CA nenese žádnou odpovědnost za neudělení víz zákazníkovi nebo za nesplnění jiných podmínek pro vstup zákazníka do země konání poznávací cesty. Potřebné podklady obdrží zákazník od CA před začátkem poznávací cesty.

V případě zákazníka, který není občanem České republiky, je tento povinen sám a na vlastní odpovědnost dodržet veškeré podmínky pro vstup zákazníka do země konání poznávací cesty. Průvodce nenese jakoukoliv odpovědnost za nesplnění výše popsané povinnosti zákazníka.

Průvodce rovněž zákazníka upozorňuje, že v ceně poznávací cesty není zahrnuto žádné pojištění. Zákazníkům je tedy doporučováno sjednat si obvyklé cestovní pojištění a pojištění na způsobené škody.

Průvodce dále zákazníka informuje, že v ceně poznávací cesty nejsou zahrnuty místní poplatky, vstupy do památek apod.


VI. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník jako spotřebitel je oprávněn od smlouvy uzavřené na dálku odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Zákazník má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, a to písemným sdělením adresovaným CA (postačuje i na emailovou adresu CA).

Odstoupí-li zákazník od uzavřené smlouvy

  • jeden měsíc či více před termínem konání poznávací cesty, CA se zavazuje vrátit zákazníkovi 100 % uhrazených finančních prostředků;

  • v rozmezí jeden měsíc až 15 dnů před termínem konání poznávací cesty, CA se zavazuje vrátit zákazníkovi 50% uhrazených finančních prostředků;

  • v době kratší než 15 dnů před termínem konáním poznávací cesty, nemá zákazník žádný nárok na vrácení již uhrazených finančních prostředků.

Výše uvedená pravidla jsou stanovena s ohledem na to, že CA s plněním smlouvy, jejímž předmětem je poskytování shora popsaných služeb již začala, resp. v souvislosti s uzavřenou smlouvou již CA vznikly náklady, které je zákazník povinen CA uhradit.

Zákazník nemá právo od smlouvy odstoupit, pokud již služby ze strany Průvodce byly realizovány.


VII. Zákaznický systém

Součástí služeb CA je i bezplatné zasílání nabídek pro zákazníky registrované do zákaznického systému. CA si dále vyhrazuje právo zasílat obchodní sdělení všem zákazníkům zařazeným do zákaznického systému CA, v souladu s § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento postup zákazník neodmítne. Počet těchto sdělení není vyšší než jedno za týden a jedná se zejména o novinky na webových stránkách. Zákazník má možnost kdykoliv zrušit zasílání sdělení i svoji registraci v zákaznickém systému, a to např. zasláním emailu CA nebo telefonicky.


VIII. Reklamace

Zákazník je oprávněn reklamovat služby CA na místě samém, nejpozději však 14 dnů po ukončení poznávací cesty na reklamačním formuláři zaslaným na emailovou adresu CA. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Průvodce se zavazuje nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace písemně na emailovou adresu zákazníka informovat o výsledku vyřízení reklamace. Reklamační formulář je uložen na internetových stránkách spolunasever.cz.


IX. Zpracování a ochrana osobních údajů

CA je ve smyslu příslušných právních předpisů správcem osobních údajů zákazníků. CA zpracovává údaje, které mu zákazníci sami poskytnou.

Účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy, zajištění funkčnosti internetových stránek, analýza návštěvnosti. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a v případě cookies oprávněný zájem na funkčnosti internetových stránek spolunasever.cz, přičemž CA zpracovává osobní údaje na následujících právních podkladech: Plnění a uzavření smlouvy, oprávněné zájmy CA, Souhlas zákazníků (email marketing).

CA zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem, resp. v případě zpracování osobních údajů, ke kterému byl zákazníkem udělen souhlas, CA zpracovává údaje po dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu.

CA zavedla přiměřená technická a organizační opatření, aby byly osobní údaje zákazníků dostatečně chráněny.

Zákazník bere na vědomí, že podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má u osobních údajů právo na úpravu a doplnění, opravu, přístup (portabilitu), výmaz, omezení zpracování, vznesení námitky či podání stížnosti.

Zákazník souhlasí s použitím svých osobních údajů uvedených ve smlouvě a ve všech dokumentech, které s ní souvisí, stejně tak souhlasí s použitím těchto údajů pro potřeby CA (zákaznický systém). Sděluje-li zákazník CA osobní údaje jiných osob, musí k tomuto být danými osobami zmocněn. Zákazník prohlašuje, že jím poskytované osobní údaje ohledně své osoby a dalších účastníků poznávacích cest jsou správné, úplné a pravdivé. V případě, že by se toto tvrzení ukázalo jako nepravdivé, vystavuje se zákazník riziku povinnosti náhrady škody způsobené CA poskytnutím nesprávných údajů, popř. i postihu trestněprávnímu.

Smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí právním řádem ČR, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Přejeme Vám příjemný pobyt a budeme se těšit na další společné zážitky.